Huisregels festival terrein

Dit reglement is van toepassing op ieder die aanwezig is op het evenementen terrein van de Rijnweek 2024. Het evenementen terrein omvat mede het terrein waarop de kermis wordt gehouden.

Risico/ instemmen met regelement

Door op het besloten terrein aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. De Stichting Rijnventure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot de Rijnweek voor de betreffende dag of de gehele Rijnweek worden ontzegd door de organisator van de Rijnweek, Stichting Rijnventure.

Bij een dus danige overtreding kan er een gebiedsverbod worden uitgevaardigd door de boa’s van de gemeente Rhenen of door de politie.

Geen drugs

Op het evenemententerrein van de Rijnweek is de Nederlandse wetgeving volledig van kracht.

Het gebruik en in het bezit hebben van soft- en harddrugs is verboden; bij constatering hiervan wordt men overgedragen aan de politie.

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen

Wapens genoemd in de wet wapens en munitie zijn, evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen niet toegestaan. Eventuele gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de beveiliging.

Geen eigen consumpties

Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas en blik zullen worden ingenomen.

Geen alcohol < 18 jaar

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht.

Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben en/of deze nuttigen, zowel op straat als op andere plekken die toegankelijk zijn voor het publiek. Openbare dronkenschap en de verstoring van de openbare orde in staat van dronkenschap zijn strafbaar.

Geen verkoop en promotie van goederen en/of diensten

Het is niet toegestaan om goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op het festivalterrein. Na waarschuwing zal men, bij niet nakomen, van het terrein worden verwijderd.

Geen ongewenst gedrag

Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie en jezelf of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de beveiliging.

Strafbare feiten

Bij strafbare feiten wordt men te allen tijde overgedragen aan de Politie en wordt er namens de Stichting Rijnventure aangifte gedaan.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen

Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van de Stichting Rijnventure is voor ieder verplicht. U bent verplicht mee te werken aan een onderzoek van kleding en tassen.

Camerabewaking

Op het gehele terrein is camerabewaking aanwezig. Op verzoek van de politie dan wel justitie zullen de gemaakte opnames en camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

Overige bepalingen

Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens Stichting Rijnventure dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

Kleding en/of uitingen

Het is niet toegestaan om beledigende, racistische en veroordelende kleding en/of uitingen dragen om het evenement. Ook is het niet toegestaan om in kleding te komen die je als groep herkenbaar maakt.