Algemene voorwaarden

 • Definities

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Algemene voorwaarden’: Deze algemene voorwaarden zijn raadpleegbaar op rijnweek.nl.
  • ‘Bezoeker’: Een natuurlijke persoon die het evenement bezoekt.
  • ‘Evenement’: Een door Stichting Rijnventure georganiseerd evenement, festival, concert en/of uitvoering, waaronder ‘Rijnweek Rhenen’.
  • ‘Organisator’: De entiteit die verantwoordelijk is voor het organiseren van het evenement, gevestigd en kantoorhoudend op Bantuinweg 7 (3911MV) Rhenen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77437845, bereikbaar op 0488740705.
  • ‘Overeenkomst’: De overeenkomst tussen organisator en bezoeker met betrekking tot het tegen betaling verlenen van diensten in verband met het evenement, met name het verlenen van recht op toegang tot het evenement. De overeenkomst en de algemene voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel.
  • ‘Overmacht’: Een situatie waarin een tekortkoming niet aan organisator kan worden toegerekend, omdat deze niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder: ziekte en/of annulering van het optreden door een artiest, slechte weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, brand, van overheidswege opgelegde voorschriften, oorlogsomstandigheden, terroristische dreiging, terroristische aanslagen, enzovoort.
 • Toepasselijkheid, totstandkoming overeenkomst
  • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van organisator, alle overeenkomsten tussen organisator en bezoeker.

  • De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten die tot stand komen met tussenkomst van een door Organisator ingeschakelde officiële verkooporganisatie.

  • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van bezoeker wordt door organisator van de hand gewezen.

 • Kennisneming

  • De algemene voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat bezoeker deze kan opslaan voor latere kennisneming. De algemene voorwaarden kunnen voorts worden geraadpleegd via rijnweek.nl. Bovendien zullen de algemene voorwaarden op eerste verzoek van bezoeker langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden. 

 • Toegangscontrole en Ordehandhaving

  • Organisator behoudt zich het recht voor om bezoekers bij binnenkomst van het evenement te onderwerpen aan een toegangscontrole. Indien bezoeker niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden en/of aanwijzingen van organisator, kan organisator bezoeker de toegang tot het evenement weigeren, zonder dat organisator gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding.

  • Organisator behoudt zich tevens het recht voor om bezoekers tijdens het evenement te onderwerpen aan ordemaatregelen en -voorschriften. Bezoekers dienen zich te houden aan deze maatregelen en voorschriften, alsmede aan aanwijzingen van het personeel van organisator.

  • Het is bezoeker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van organisator commerciële, promotionele en/of politieke activiteiten te verrichten binnen de locatie van het Evenement.

 • Aansprakelijkheid

  • Organisator is niet aansprakelijk voor schade die bezoeker lijdt als gevolg van het bijwonen van het evenement, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van organisator of haar leidinggevenden.

  • Bezoeker betreedt het evenement op eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of goederen van bezoeker, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van organisator of haar leidinggevenden.

  • Bezoeker vrijwaart organisator voor aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met het bijwonen van het evenement door bezoeker.

 • Betalingen

  • Betalingen worden verwerkt via Mollie. Door een betaling te doen, ga je akkoord met hun voorwaarden.

  • Mollie is verantwoordelijk voor het veilig verwerken van betalingen. Wij verzorgen samen met Mollie een veilig platform om betalingen te verrichten.

  • Voor annuleringen en terugbetalingen neem je contact met ons op door een e-mail te sturen aan mail@rijnweek.nl

  • Stichting Rijnventure handelt in overeenstemming met het privacybeleid van Mollie. Wij delen alleen nodige informatie voor betalingsverwerking.

  • Stichting Rijnventure en Mollie nemen fraude serieus. Verdachte activiteiten worden gemeld aan de juiste autoriteiten.

  • Voor vragen over betalingen, neem contact op met Stichting Rijnventure via mail@rijnweek.nl of 0488740705.

  • Door een betaling te doen, stem je in met deze voorwaarden. Bedankt voor je begrip en steun aan de Rijnweek!